Aplikace modifikovaných asfaltových pásů – pracovní postup - video

Datum: 23.9.2013  Kategorie: VIDEA  Komentáře (0)

Hydroizolace pomocí modifikovaných asfaltových pásů je nejčastějším druhem izolace spodní stavby, základů, také střešních konstrukcí.

Při těchto realizacích je mnohdy provedeno mnoho chyb, které mají následně velký podíl na vlhkosti spodní stavby, nebo střechy a později pak i destrukci, poškození těchto stavebních konstrukcí. Tento článek popíše pracovní postup při aplikaci modifikovaných asfaltových pásů, co a jak správně použít, aby vše dobře a naplno fungovalo.

Základem je zvolit správný modifikovaný asfaltový pás, tento musí splňovat požadavky na mechanické zatížení stavební konstrukce, do které se bude aplikovat. Je třeba při výběru sledovat parametry modifikovaných asfaltových pásů, což jsou zejména parametry, jako je: tloušťka pásu, plošná hmotnost, největší tahová síla v podélném a příčném směru, největší protažení v podélném i příčném směru, dále ohyb na trnu atd. Modifikovaný asfaltový pás musí být již od výrobce určen pro váš hydroizolační záměr. Někdy výrobce doporučuje kombinovat modifikované asfaltové pásy ještě s dalším asfaltovým pásem, jedná se zejména o izolaci tlakové vody a podobné případy, nebo když se řeší také společně s hydroizolací základů protiradonové opatření. Je třeba sledovat jaké je složení samotného hydroizolačního pásu a jaké má být výsledné souvrství jednotlivých vrstev, které pak tvoří hydroizolaci stavební konstrukce. Záleží případ od případu. Vše je třeba vybírat tak, aby se asfaltové pásy při následném užívání domu, nebo již při aplikaci nepoškodily. Na konečný výsledek pak mají vliv také klimatické podmínky místa, kde je vše realizováno a musejí se brát v potaz všechny ovlivňující faktory. Na což by měl pamatovat již projekt stavby.

Zdroj: Youtube - Coleman univerzita - moderní škola nových řemeslníků.

Mezi klimatické podmínky a podobné ovlivňující faktory, na které byste mněli při výběru modifikovaných asfaltových pásů hledět se řadí, samotná teplota lokality (nížiny, horské oblasti), možnost a četnost krupobití a množství sněhu v dané lokalitě, tvorba ledu a běžná vlhkost, pak také vítr, v některých lokalitách velký nárazový vítr (hory a návrší), sluneční záření a nečistoty vzniklé z počasí. Charakter prostředí pak také může přinášet další vlivy chemického druhu, jako jsou různé chemikálie, baktérie, plísně a lišejníky, nebo také hlodavci v neposlední řadě zejména u střešních konstrukcí ptactvo a hmyz. Umístění stavby mže také být v blízkosti zdroje vibrací, nebo geologických jevů, kdy se například základová část domu může pohybovat a tím mít vliv na hydroizolaci, její stav a účinnost. Nebo další faktory, kdy na střešní konstrukce může mít vliv mechanické zatížení, například pochozí plochá střecha a činnosti na ní prováděné, kdy se můžou tímto modifikované asfaltové pásy více opotřebovávat vlivem nadměrných teplot z přenosných ohňů, nebo jiného tepelného záření.

Jako další faktory, které mohou a ovlivní výběr modifikovaného asfaltového pásu a celkově hydroizolací můžeme brát v potaz vzhled hydroizolace, kdy zejména na plochých střechách z hlediska vzhledu na tomto může záležet, včetně faktorů, jako jsou potřeba a četnost, složitost údržby hydroizolace, její trvanlivost a možnosti případných oprav a náročnost oprav.

Již výše zmíněná projektová dokumentace musí se vším počítat a musí obsahovat veškeré postupy a řešení včetně detailů konstrukce při různých prostupech střešních plášťů a také inženýrských sítí v základech. Projektová dokumentace musí obsahovat řešení údržby a oprav hydroizolace, potřebu a četnost kontrol a technologických prohlídek.

Aplikace modifikovaných asfaltových pásů – technologický postu

Pokládka asfaltových pásů, jednotlivých vrstev, které pak vytvoří hydroizolační souvrství, musí probíhat za nařízených podmínek, tedy při správných teplotách a povětrnostních podmínkách, toto nesmíte opomenout! Ohledně podkladu pro pokládku modifikovaných asfaltových pásů musíme dbát na to, aby podklad neobsahoval žádné výstupky a ostrá místa, nebo rýhy o větší hloubce nežli je 5mm, jinak nebude hydroizolace fungovat správně a dojde mechanickému poškození asfaltového pásu. Pokud je podkladní plocha příliš velká musíte počítat s dilatačním rozdělením podkladní plochy a v místech těchto dilatací nesmíte hydroizolační asfaltový pás připojovat k samotnému podkladu. Nejjednodušším postupem je rozbalit jednotlivé asfaltové pásy a položit si je na předpokládaná místa, doměřit délky a detaily, pásy upravily na potřebné délky včetně detailů prostupů atd. a pak opět asfaltové pásy srolovaly, následně je označené s místem určení jeden po druhém aplikovali. Tento systém jednak pomůže při měření a odhadu pokládky a hlavně při rozbalení můžete kontrolovat stav asfaltových pásů ještě před samotnou pokládkou. Řešit pak problémy přímo při pokládce pásů není příjemné a dělá to problémy, takto poškozené pásy můžeme řešit ještě před pokládkou, opravou, nebo případnou výměnou, což záleží na okolnostech poškození.

Pokládka probíhá tak, že k podkladu aplikujeme tu stranu
asfaltového pásu, kterou výrobce opatřil natavovacím lepícím filmem. Položíme tedy srolovaný asfaltový pás na zem touto stranou a natavujeme plamenem, pás po správném natavení za místem tavení přitlačíme k podkladní vrstvě, a pokud děláme vše dobře, musí nám podél pásu při správném natavení vytékat asfalt v cca šířce 1cm, který pak společně s okrajem asfaltového pásu zaštěrkujeme. Natavování asfaltového pásu provádíme tavnou pistolí. Což je přímo hořák s potřebnou teplotou plamene ke správné aplikaci. Tento hořák je uzpůsoben k práci za větru a chladného počasí. Plamenem hořáku natavujeme tavnou stranu asfaltového pásu a plamenem míříme shora na pruh role pásu a tím že směřujeme směrem dolů, tak společně s pruhem pásu ohříváme i podkladní plochu a tím dochází k vytvoření vzájemných teplot k důkladnému spojení obou stran, podkladu a pásu. Spodní natavovací část většinou obsahuje lehce tavitelnou fólii, tato se musí roztavit a asfaltová vrstva pod ní nesmí být zahřátá na tolik, aby nadměrně stékala. Správný vzhled je, když před rozvíjejícím se kotoučem je roztavená hmota, která se před ním neustále valí. Tako, se vytvoří naprosto kvalitní celoplošné spojení modifikovaného asfaltového pásu s podkladem. Je potřeba si dát pozor, abychom při natavování asfaltového pásu nadměrným natavením nepoškodili vnitřní nosnou vložku a tím nepoškodili vlastnosti asfaltového pásu. Pokud je nosná vložka ze skelné rohože, tak jsou více odolné, pokud se ale jedná o nosnou vložku s polyesterových vláken, může dojít ke snadnému poškození nosné vložky asfaltového pásu právě nadměrným ohřátím plamenem hořáku natavovací pistole. Dobu nahřátí asfaltového pásu musíme hlídat také z hlediska možného poškození lepící asfaltové vrstvy, je to ale celkem snadné, pokud plamen změní svou barvu z té správné žluto-modré na červenou a objeví se černý kouř, znamená to, že se začala spalovat právě důležitá lepící asfaltová vrstva a to je špatně, tím se tato důležitá spojovací složka poškodí a spojení asfaltového pásu s podkladem nebude řádně držet. Jakmile se objeví černý kouř a oheň hořáku začne červenat, je čas ukončit nahřívání modifikovaného asfaltového pásu.

Velmi důležitou kapitolou aplikace modifikovaných asfaltových pásů je jejich napojování
v případě střešních konstrukcí. Pokud asfaltové pásy chceme napojit, musíme zdvihnout jejich okraje vzhůru ve směru sklonu krytiny. Je to vlastně stejný efekt, jako se pokládají klasické střešní tašky. Tím se docílí bezproblémového odtoku budoucí vody při dešti. Okraje musejí být zdviženy nejméně 8cm podélně v pruhu a 120cm v záhlaví asfaltového pásu. Okraje lehce stlačíme a tím umožníme vytečení roztaveného asfaltu, co přebývá, se pak odstraní špachtlí, nebo zednickou lžící, pozor ostré rohy nářadí, tyto musejí být zaobleny. Je třeba pracovat opatrně a to jek s nářadím, tak i s plamenem ohřívacího hořáku.

Počet samotných pásů, jejich vrstev je volen s ohledem na sklon
střešní konstrukce a jejímu budoucímu mechanickému namáhání. Samozřejmě toto je třeba konfrontovat s vlastnostmi asfaltových pásů, které budou užity k realizaci, jejich tloušťkou a strukturou. Pokud pásy hydroizolace klademe, pak je třeba dodržovat pravidlo, že vícevrstvý systém musí být řešen s následným posunutím pásů podélně. Detail je takový, že podélný vrchní spoj, zasahuje do poloviny spodního, předešlého pásu a podélné spoje, přesahy musejí být realizovány rovnoběžně se spádem realizované střešní konstrukce. Čelní spoje vrstvy musejí zasahovat do poloviny sousedního pásu.

Kotvení hydroizolačních pásů k podkladu je také velmi důležitá část správné realizace. Tato část realizace velmi ovlivňuje kvalitu a funkčnost, životnost celé hydroizolace. Hydroizolační vrstva může mít rozdílné chování oproti podkladní vrstvě a celkově konstrukci. Pak jde o rozdílné změny v oblasti délek vrstev hydroizolace. Také jejich deformačních vlastností mezi sebou. Podle těchto vlastností se vybírá druh kotvení hydroizolačních pásů k podkladu, jedním z těchto druhů kotvení je plošné kotvení, které je vlastně lepení samolepící vrstvou, nebo speciálním lepidlem a pak klasicky celoplošným natavováním.

Druhou takovou možností je natavování v určitých místech pásů, což je bodové natavování
, nebo lepení stejným způsobem, v určitých bodech či pruzích pásů, nebo také mechanickým kotvením k podkladní vrstvě. Toto kotvení je užíváno většinou tam, kde je třeba mezi asfaltovým pásem a jeho podkladem vytvořit prostor pro proudění vzduchu, kdy může odcházet jak vzduch, tak i případný plyn. Tento systém zamezí tvorbu případných bublin na hydroizolační vrstvě, nebo souvrství. Plocha kotvená nesmí být celkově větší nežli plocha nekotvená, tedy ta, která bude umožňovat odtah vzduchu.
Mechanické kotvení je většinou užito tam, kde nelze aplikaci asfaltového pásu provádět natavením, anebo lepením. V tomto případě je použito speciálních hřebíků s širokou hlavou, nebo jsou používány spojky z nerezu. Kotvy jsou rozmístěny dle projektu a to zcela pravidelně a je velmi důležité vědět, že se kotvení provádí v místě, kde bude aplikováno překrytí dalším pruhem asfaltového pásu. Počet hřebíků a spojek souvisí s počtem vrstev pásů a také na typu podkladní vrstvy. Hlavy hřebíků musejí být překryty dalším pruhem asfaltového pásu a toto se provádí naprosto vodotěsným spojem za pomocí natavení asfaltového pásu a spojení k předchozí vrstvě pásu hydroizolace.

Nejsložitější části při aplikaci asfaltových pásů jsou vnější rohy a také vnitřní kouty a také to, jakým způsobem je uložena podkladní spodní vrstva souvrství hydroizolace. Tyto detaily rozhodují pak o kvalitě hydroizolace konstrukce a její vodotěsnosti, tedy účinnosti a délce životnosti.

Správně provedená hydroizolace pomocí modifikovaných asfaltových pásů rozhoduje poměrně velkou částí o délce životnosti stavby jako takové, voda a vlhkost je pro stavbu velmi špatným faktorem, který může celou stavbu poškodit, časem i zcela degradovatKomentáře

Přidat komentář:
Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
  Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:
 Opište prosím číslo do pole pod obrázkem
 
 Opište číslo 1: