Jste zde: Stavebniny homepage > Zákaznické centrum > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu 

Společnost CJ izolace, s. r. o. , provozovatel e-shopu www.stavebniny-rychle.cz se sídlem Příbramská 506, 263 01 Dobříš, IČ: 28231210 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 134043, zast. jednatelem: Josefem Cifrainem

Úvodní ustanovení.
Tyto obchodní podmínky se řídí zákonem č. 513/1991 ve znění pozdějších přepisů a upravují práva a povinnosti smluvních stran na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu.

Prohlášení o ochraně osobních dat.
Provozovatel internetového obchodu prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zákazník využíváním služeb tohoto internetového obchodu uděluje souhlas ke shromažďování osobních údajů a kdykoliv může požádat o vymazání osobních údajů z databáze.

Objednávka zboží.
Internetový obchod obsahuje seznam nabízeného zboží k prodeji s uvedením ceny včetně DPH. Objednávka je závazná a je zároveň návrhem kupní smlouvy, k jejímuž uzavření se nevyžaduje formální potvrzení, neboť kupní smlouva vzniká samotným dodáním zboží. Pro všechny objednávky platí povinnost vyplnit řádně a pečlivě objednávkový formulář. Odesláním objednávky zákazník vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami. Při správném provedení objednávky je její přijetí potvrzeno automatickým emailem. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud zákazník opakovaně objednané zboží neodebírá nebo je bez uvedení důvodu je opětovně vrací.

Dodání zboží.
Odesláním objednávky souhlasí kupující s tím, aby výběr dopravy určil prodávající. Náklady na přepravu budou zákazníkovi oznámeny před odesláním objednávky. Povinností zákazníka je překontrolování dodaného zboží a pokud je zboží či jeho obal zjevně poškozen, je zákazník povinen překontrolovat obsah zásilky společně s osobou doručovatele a v případě poškození produktu postupovat podle pravidel konkrétní zvolené dopravní služby. V případě, že zboží je dopravenou poškozené vinou dopravce a zákazník nepřekontroloval stav doručeného zboží, nemá právo požadovat od prodávajícího žádnou náhradu. Vlastnické právo přechází na kupujícího převzetím zboží a zaplacením kupní ceny. Současně s dodáním zboží je dodán i daňový doklad a záruční list.

Vrácení zboží zákazníkem.
Zákazník (pouze nepodnikatel) může vrátit zboží bez uvedení důvodu do 14 dnů od jeho převzetí. Toto se netýká zboží, které bylo osobně zákazníkem převzato u prodávajícího. Prodávající se zavazuje ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení zboží sdělit kupujícímu zda jeho žádosti o vrácení zboží bude vyhověno. Podmínkou vrácení zboží je, že zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů a zboží ani obal nesmí být jakkoliv poškozeny.

Platební podmínky.
Platba za dodané zboží může být provedena v hotovosti při předání zboží či bezhotovostním převodem na účet prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Záruční doba.
Prodávající poskytuje na dodané a zaplacené zboží záruku ve výši 24 měsíců, která počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným používáním zboží, nedodržením pokynů stanovených výrobcem, neodbornou instalací, manipulací, zanedbáním péče či provedením neoprávněného zásahu do zboží.

Reklamace.
V případě závad, které mohly být zjištěny při řádné prohlídce zboží po jeho dodání se kupující zavazuje informovat prodávajícího o těchto vadách do tří dnů ode dne převzetí zboží a to prokazatelným způsobem.V případě ostatních závad je kupující povinen uplatnit reklamaci do konce záruční doby. Kupující je povinen uplatňovat reklamaci předložením předmětu plnění a písemným oznámením obsahující co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění. Při uplatnění reklamace je kupující povinen předložit doklady o zakoupení zboží.

Závěřečná ustanovení.
Práva a povinnosti vyplývající z obchodních vztahů a těchto obchodních podmínek se řídí obchodním zákoníkem ve smyslu ust. § 262 odst. j. Tato smlouva se uzavírá pomocí prostředků komunikace na dálku, s čímž obě smluvní strany vyjadřují souhlas. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodník podmínky měnit, přičemž se zavazuje o všech změnách v obchodních podmínkách včas a zřetelně informovat na příslušných stránkách.