Zateplení fasády polystyrenem

Datum: 20.5.2015  Kategorie: VIDEA  Komentáře (2)

Popíšeme si základní principy a postupy při zateplení fasády polystyrenem. Na co si dát pozor a co a jak použít. 

Nejprve si musíte naplánovat termín, kdy se budou práce provádět. Důvodem je počasí, které se sice dnes už dosti špatně hlídá, a předpovědi jsou velmi nepřesné, ale zateplení fasády vyžaduje určité klimatické podmínky, které je třeba dodržet. 


Všeobecně se dodržují pravidla (pokud výrobce systému nepožaduje jinak), že teplota vzduchu by neměla klesat pod +5°C a neměla by během prací přesahovat +25°C, maximálně +30°C. V případě aplikace silikátových omítek platí rozmezí +8°C až +25°C. Ohledně podkladu platí nejnižší teploty stejně tak jako u teploty vzduchu. 


V případě deště musí být vše ochráněno tak, aby na aplikovaný materiál a plochy podkladu nepršelo a to jak v době aplikace, tak i v době technologických přestávek, potřebných ke zrání komponentů zateplení fasády. 


Stejně tak musí být vše chráněno před přímým slunečním svitem. V případě, že bude foukat velmi silný vítr, tak práce přerušte, nebo vůbec nezačínejte. Ochranu vůči slunečnímu svitu provedete pomocí fasádních zakrývacích sítí, které se aplikují na lešení. Toto platí dvojnásob v případě použití šedého polystyrenu EPS (s příměsí grafitu). Ze všeho nejdříve si připravte podklad. 

Podklad pro lepení desek musí být dostatečně únosný, soudržný a perfektně umytý, zbavený veškerých oddělitelných částí, prachu a mastnoty. Pokud se jedná o starší omítku a jsou zde chybějící části, tak tyto opravte, abyste získali celistvý a rovný povrch. Pokud se jedná o savý podklad, tak použijte penetraci pro sjednocení savosti podkladu. 


Založení zateplení fasády - soklový profil LOS

Na založení použijte soklový profil, tedy zakládací lišty s okapničkou. Profily na plochu fasády uchytíte pomocí zatloukacích hmoždinek. Většinou se na lišty LOS používá počet 3 kusů na 1 běžný metr. Zakládací profily aplikujte vodorovně kolem celého objektu, tam kde se budou lepit desky polystyrenu. Také je aplikujte tak, aby byly i v plošné rovině, takže je případně podložte vyrovnávacími podložkami pod LOS profily. Mezi sousedícími profily nechte mezírky 2 až 3 mm, které tam zajistí dilataci kvůli materiálu (kov) který reaguje na teplotu vzduchu. Fasádní profily pak spojte pomocí spojek z PVC. Spojky soklových lišt vytvoří dostatečně pevné, ale pružné spojení zakládacích profilů. 


Lepení desek - polystyren EPS

Nejprve si připravte lepidlo, což v případě klasického lepení je cementová, lepící malta. Obecně, pokud nepoužijete nějaký speciální výrobek, platí pravidlo rozmíchání suché směsi v předepsaném poměru čisté vody a to pomocí ruční míchačky. Po důkladném rozmíchání se nechá hmota odstát cca 5 až 10 minut a pak se ještě jednou krátce promíchá. Takto je připravena na lepení desek polystyrenu EPS fasádního


Samotné lepení desek izolace provádíme od zakládacího profilu vzhůru. Desky umisťujte na vazbu, jako se staví z cihel. Spáry mezi deskami nesmí probíhat rohy okenních (stavebních) otvorů, jinak by mohlo docházet k prasklinám ve stěrce i omítce. Desky začínající na soklovém profilu nesmějí přesahovat, ani být zapuštěny. Vždy je třeba pro zvolenou tloušťku tepelné izolace použít i k této přiřazený zakládací profil LOS. 
Lepení provádějte tak, že na desku izolace naneste lepící hmotu po obvodě její plochy, tato bývá cca 2 až 3 cm silná a uprostřed plochy desky rozmístěte ještě 3 terče lepící hmoty o cca stejné síle. Lepidlo musí pokrývat alespoň 40% respektive 60% plochy desky izolace. Myslí se tím stav pokrytí po přitlačení ke stěně. Pokud zamýšlíte jako povrchovou úpravu zateplení fasády použít obkladové pásky, nebo podobný systém, musíte dosáhnout vyšší hodnoty pokrytí desky tepelné izolace, tedy oněch 60%. 


Lepidlo na desky izolace nanášejte vždy tak, aby se nedostalo na obvod desky, stejně tak nesmí být aplikováno tak, že při přitlačení desky ke stěně se lepící hmota vytlačí po obvodě desky ven. Případně toto lepidlo odstraňte, nesmí tam být nic, jelikož desky izolace musíte lepit těsně, na sraz!


Můžete také nanášet lepidlo celoplošně, je to jedna z variant, kdy se lepící hmota nanáší pomocí hladítka se zubem. Použijte hladítko s velkostí zubu 8 -10 mm. Mimochodem se tento způsob lepení používá u desek fasádních z minerální vaty, přesněji u těch s kolmým vláknem ke stěně


Veškeré vzniklé spáry a skulinky mezi deskami vyplňte PU lepící pěnou. Větší mezery vyplňte dodáním polystyrenu, tedy jeho části potřebné k vyplnění této mezery. Nesmí se jednat o drť či kousky, ale v případě větší mezery uřízněte potřebnou část a vložte do mezery mezi deskami. Při lepení neustále kontrolujte rovinatost celé plochy zateplení fasády. Dodržujte také vazbu desek izolace na nárožích a rozích stěn objektu. 


Pokud možno používejte při zateplení fasády celé desky polystyrenu a na nárožích musíte provést lepení s přesahem jedné desky a na vazbu. Tímto dosáhnete zachování vazby a ochráníte nároží objektu proti vzniku tepelného mostu. Případné přesahy oproti desce na druhé stěně pak odřízněte, nebo zabruste do roviny vůči desce druhé roviny (stěny). Tento úkon provádějte až po zatvrdnutí lepící hmoty, jinak byste mohli desku odlepit ze stěny. 
Vytvrzení lepící hmoty bývá obecně v časovém horizontu do 2 dnů, vše ale závisí na teplotě vzduchu a vlhkosti vzduchu. Takže se lhůta může mírně lišit dle povětrnostních podmínek. 


Lepení desek polystyrenu EPS můžete provádět také pomocí lepící PU pěny. Jedná se o moderní rychlý způsob lepení desek izolace. Je zde absence vody, také odpadá manipulace s těžkými pytli lepící hmoty. Vše je rychlé a poměrně jednoduché, potřebujte jen PU lepící hmotu a aplikační pistoli. Podklad se jen mírně navlhčí rozprašovačem vody. 


Plechovku PU pěny protřepejte a můžete začít lepit. Lepí se tak, že se po ploše desky po jejím obvodu nanese aplikační pistolí pruh PU pěny na polystyren EPS a uprostřed plochy rozmístíme ještě pruh ve tvaru písmene “WW”. Po nanesení pěny nechejte desku chvíli stát, připravte si zatím druhou, pak už vám to bude navazovat. Po krátkém odležení desku přitlačte ke stěně a do 10 minut ji můžete stále rovnat, po 30 minutách už je pevně přichycena na stěně a po dvou hodinách už je nalepeno s konečnou pevností spoje. Takže i úspora času, nemusíte čekat na vytvrzení lepící hmoty. 


Mimochodem, lepení polystyrenu EPS lepící PU pěnou lze provádět na dřevo, plech a ostatní běžné stavební materiály, po vytvrzení je stále dostatečně pružná, ale přitom perfektně drží. Lepení desek EPS pomocí lepící PU pěny vychází o cca 50% levněji nežli klasickým lepidlem. 


Kotvení desek izolace do stěny.

Existuje mnoho teorií o kotvení a nekotvení a jakým způsobem to provádět. O tomto bych mohl napsat další samostatný článek. Budu tedy vycházet z toho, že se shodneme na tom, že kotvení fasádními kotvami ANO. 


Tento mechanický způsob zajištění desek fasádního polystyrenu zajistí dokonalé svázání izolace se stěnou domu a celé zateplení fasády je pak stabilní, desky jsou zajištěny vůči sesuvu a je asi noční můrou všech co se touto problematikou zaobírají stav zateplení, které se sesunulo, nebo odfouklo ze stěny domu. Vše znovu dělat, prakticky jste na začátku a opět celá investice do zateplení. Takže je lepší kotvit a to i z hlediska povětrnostních podmínek vaší lokality. Tam kde hodně fouká, hory atd. tak tam kotvení proveďte důrazněji s vyšším počtem kotev a kvalitních. 
Postup je obecně takto, po vytvrzení lepidla, tedy po jednom až dvou dnech osadíme kotvy fasádní dle kotevního plánu, který určuje dokumentace dle dodaného systému. Jinak platí obecná pravidla. Fasádní kotvy umisťujte do rohů desek v místě styku sousedících desek izolace a také v ploše desek. Dbejte pokud možno, abyste hmoždinky fasádní umístili do míst, kde je mezi deskou izolace a stěnou lepící hmota, tím zajistíte, aby se deska nerozlomila při zatloukání hmoždinky s talířkem. 


Předvrtání otvorů provádějte kolmo ke stěně objektu a s dostatečnou hloubkou vrtu, abyste se dostali až do nosné stěny, tomu musí odpovídat i druh a délka trnu hmoždinky fasádní. Pokud budete vrtat do stěny z dutinkových cihel, tak vrtejte bez příklepu. Díru pro hmoždinku vyvrtejte o 1 cm hlubší, nežli je délka trnu kotvy fasádní. Na krajích stěny osazujte kotvy s odstupem 10 cm od kraje. Stejně tak to platí u dilatačních spár při velkoplošném zateplení. Po aplikaci hmoždinek nesmějí být dlouhodobě tyto vystaveny slunečnímu svitu, je lepší je co nejdříve zakrýt (zamáznout) stěrkou


Kotvy fasádní osazujte tak, abyste nenarušili desky, aby nedošlo k popraskání, také dbejte neustále na rovinatost, aby kotvy nevyčnívaly po zatlučení. K zatloukání používejte nejlépe gumovou palici. Pokud se vám stane, že hmoždinka nedostatečně drží, tak blízko ní osaďte jinou. Nedržící, nebo uvolněná hmoždinka, jako by nebyla vůbec. Když to jde, tak tu narušenou odstraňte a otvor vypěňte PU lepící pěnou. 


Pokud počítáte s finálním vzhledem obkladu zateplení fasády keramikou, nebo jiným systémem, který izolaci zatíží, tak osaďte kotvy skrze armovací tkaninu. Na toto téma zde také mám pro vás jeden článek. V tomto případě by mělo skrze perlinku procházet alespoň 3 až 5 kotev kromě ostatních, případných aplikovaných. Dále doporučuji u tohoto typu zateplení zvýšit nosnost pomocí fasádních kotev s ocelovým trnem. Opět tady jde o to zajištění vůči sesuvu. Zkuste si paletu aplikovaných obkladových pásků před tím, nežli ji nalepíte na stěnu, uzvednout. Taková váha bude na tom celém zateplení, proto se vše musí pořádně zajistit proti odpadnutí. 


Výztužná stěrka a armovací tkanina.

Pokud byla technologická přestávka po nalepení desek delšího charakteru, tedy dva týdny a více, je nutné před aplikací stěrky plochu polystyrenu obrousit, aby se odstranila degradovaná vrstvička. Brousíme pomocí hoblíku na polystyren a skelným papírem. Po dosažení perfektní rovinatosti očistíme plochu od zbytků polystyrenu. 


Samotná stěrka s perlinkou je ochranná, výztužná vrstva celého systému zateplení fasády. Má tedy velký vliv na celkovou životnost zateplení. Před aplikací stěrky s perlinkou osaďte veškeré rohové profily pro ochranu rohů zateplení, také ukončovací profily a okapní a dilatační profily. 


Veškeré potřebné profily a komponenty ke kontaktnímu zateplení naleznete zde.
Proveďte vyztužení rohů kolem stavebních otvorů (oken a dveří). Jedná se o diagonální výztuže těchto míst, které je mají ochránit proti popraskání. Použijte pruhy perlinky o minimální délce 30 cm a šíři 20 cm. Pak osaďte připojovací parapetní profil a také rohové profily kolem stavebního otvoru. Pokud budete při velkoplošném zateplování provádět dilataci, tak dilatační spáru osaďte dilatační plastovou lištou. Dilatační spára tak bude chráněná vůči mechanickému poškození. Tuto následně až po vytvrzení finální omítky vyplňte pomocí polyuretanového tmelu.


Při nanášení výztužné vrstvy do této zapravte armovací tkaninu ze sklotextilní síťoviny a tloušťka této základní výztužné vrstvy je v rozmezí od 2 do 6 mm. Armovací tkanina musí přesahovat přes okraj zakládací LOS lišty, jinak by došlo později k prasklině mezi LOS lištou, nebo polystyrenem. Nebo použijte ukončovací spodní pruh perlinky s LTO okapničkou


Lepící stěrková hmota se nanáší shora dolů pomocí nerezového zubového hladítka (10 x 10 mm). Do této základní vrstvy zapravíme perlinku (armovací tkaninu) a to v celé ploše. Pruhy armovací tkaniny napojujeme vedle sebe s přesahem minimálně 10 cm. Pak celou plochu uhladíme nerezovým hladítkem, tedy to co prošlo skrze perlinku při umisťování do hmoty stěrky a to co naneseme dodatečně, aby byla perlinka v celé ploše zapravena do výztužné vrstvy. 


Pak je možné a to podle stavu této vrstvy provést ještě další druhou vrstvu samotné stěrky. Perlinka nesmí prostě nikde vystupovat z hmoty a to nejen na vnější straně, ale i na straně směrem k izolaci, tedy polystyrenu. Tuto druhou vrstvu naneste ještě do nevytvrzené, nevyschlé první vrstvy stěrky. Po dokonalém vytvrzení celé této vrstvy kontrolujte rovinatost. 


V případě potřeby a nedokonalosti rovinatosti proveďte vyrovnání pomocí další vrstvy stěrky. Je možné ještě další den lehce dobrousit plochu a odstranit tahy hladítka k dokonalé rovině a hladkosti povrchu. Je třeba si uvědomit, že veškeré nerovnosti se vykreslí do poslední vrstvy, kterou zpravidla bývá omítková probarvená hmota


Před aplikací tenkovrstvé probarvené omítkové hmoty musíme plochu, která je dokonale vyschlá a vytvrzená, napenetrovat a to penetrací doporučenou výrobcem omítkových hmot, které budete pro finální povrch používat. Výrobce většinou dodává penetraci natónovanou do barvy vámi vybrané omítky. Penetraci nanášíme na stěnu válečkem, nebo malířskou štětkou


Pozor, vše co nechcete, aby se zašpinilo penetrací a následně omítkou, musíte zakrýt. Po zaschnutí to jde dost špatně dolů. Penetraci nechte řádně vyschnout, jinak bude omítka flekatá. Ohledně omítky, jejího odstínu je lepší použít v případě aplikace na zateplení odstín s hodnotou světelného odrazu vyššího nežli HBW 25. 


Postup při nanášení omítkové hmoty je poměrně jednoduchý. 

Hmota se důkladně promíchá pomocí míchače, nic do ní nepřidávejte! Omítku nanášejte rovnoměrně v celé ploše pomocí nerezového hladítka. Přebytečnou hmotu odstraňte pomocí hladítka stažením směrem dolů. Pomocí plastového hladítka pak tvoříme strukturu omítky, která může být zrnitá, nebo rýhovaná. Struktura může být vodorovná nebo svislá záleží, jak budeme provádět tahy plastovým hladítkem. 


Po aplikaci důkladně umyjte nářadí ve vodě. Zaschlá omítka jde velmi špatně dolů. 


V případě řešení soklové části zateplení je mnoho možností řešení, které jsou ovlivněny typem stavby a řešením spodní části perimetru. Na toto téma jsem napsal jiný článek, který pojednává o řešeních zateplení soklové části a jak se toto provádí. 


Tento článek popisuje obecné principy na téma kontaktního zateplení pomocí fasádního polystyrenu EPS. Co se jak obecně provádí a co je k tomu potřeba. Pokud chcete zateplovat fasádu, máme pro vás níže vložený poptávkový formulář, který se vás postupně zeptá na všechny potřebné komponenty k zateplení fasády. Obratem vám pak zašleme nabídku na dodávku materiálu na vaší realizaci, nebo vám můžeme zpracovat kompletní nabídku i s montáží celého zateplení. 


Autor článku - Pavel Hanzelín


Komentáře

Igor | 6.6.2015 22:14
Konecne poradny informace. Pisi za 1*.
admin | 7.6.2015 08:54
Děkujeme, jsme rádi, když články vyhovují.
Přidat komentář:
Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
  Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:
 Opište prosím číslo do pole pod obrázkem
 
 Opište číslo 8:
 
 

Realizace kontaktního zateplení - poptávka

Pokud poptáváte realizaci kontaktního zateplení, vyplňte prosím tento formulář, značně se tím urychlí prvotní návrh a nacenění vaší realizace kontaktního zateplení. Dalším krokem je pak naše osobní návštěva u vás a prohlídka objektu, konzultace před samotnou realizací.


 
Vaše jméno * 
Telefon * 
E-mail * 
Adresa realizace zateplení * 
PSČ * 
Kolik m2 se bude zateplovat? * 
Jedná se o odhad, pokud neznáte přesné hodnoty, zadejte odhad.
Materiál obvodových zdí? *  Plná cihla
 Dutá cihla (Porotherm)
 Tvárnice (Ytong / Qpor)
 Škvárové tvárnice
 Beton
 Dřevo
 Kámen
 Jiný materiál (napište do poznámky)
Napište materiál převažující v obvodových zdech, je možno vybrat i více druhů.
Tloušťka obvodové zdi domu *  70 cm
 60 cm
 44 cm
 36 cm
 30 cm
 24 cm
 15 cm
 Jiná tloušťka (napište do poznámky)
Vyberte převažující tloušťku obvodové zdi, můžete vybrat i více možností.
Kolik pater má váš dům? *  Přízemní
 1 patrový
 2 patrový
 3 patrový
 Více patrový (uveďte do poznámky počet)
Informace je důležitá ohledně lešení.
Jakou tepelnou izolaci chcete? *  Fasádní polystyren EPS 70 F
 Fasádní polystyren EPS 100 F
 Styrotherm Plus 70 (šedivý polystyren)
 Fasádní vata ISOVER TF
 Fasádní vata Isover NF 333 (lamely)
 Fasádní vata Nobasil FKD
 Fasádní vata Nobasil FKL (lamely)
 Fasádní vata Frontrock MAX E
 Fasádní vata FASROCK
 Fasádní vata FASROCK L (lamely)
 Chci jinou tepelnou izolaci (napište do poznámky)
Vyberte druh tepelné izolace jenž hodláte použít na kontaktní zateplení.
Jakou tloušťku tepelné izolace chcete? * 
Jedná se o orientační tloušťku, ne všechny tepelné izolace nabízejí uvedené tloušťky.
Obvod domu ohledně zateplení soklové části a zakládacích lišt LOS. * 
Tepelná izolace na soklovou část? *  Perimetr SD (tvrzený polystyren)
 Extrudovaný polystyren
 Sokl nebudu zateplovat (mám ho řešený jinak)
Tloušťka tepelné izolace na sokl? * 
Armovací tkanina, perlinka (gramáž/m2) *  145g/m2
 165g/m2
 185g/m2
 Nechám to na vás
Hodnota ovlivňuje pevnost armovací tkaniny
Lišty rohové Hliník nebo Plast? Množství (bm) *  Lišta kašírovaná PVC
 Lišta kašírovaná ALU
 cca 25 bm
 cca 30 bm
 cca 35 bm
 cca 40 bm
 cca 50 bm
 cca 55 bm
 cca 60 bm
 cca 70 bm
 cca 80 bm
 cca 100 bm
 Jiná hodnota běžných metrů (zadejte do poznámky)
Vyberte druh ochranné rohové loišty a množství běžných metrů, kolem oken, dveří a rohů objektu.
Omítka druh? * 
Vyberte jakou chcete omítku (materiál).
Datum realizace? *  
Kdy byste chtěli započít s realizací?
Poznámky  
Sem napište vše co chcete, na co jsme se neptali a co považujte za důležité.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 3:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné